Icon

1. Sửa đổi việc sử dụng kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa từ ngày 20/02/2023

Theo Thông tư 02/2023/TT-BTC (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/02/2023), UBND các cấp sử dụng kinh phí do cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước nộp và nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 35/2015/NĐ-CP. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, địa phương sẽ quyết định thực hiện các việc sau:

Thứ nhất, hỗ trợ cho người trồng lúa: Sử dụng không thấp hơn 50% kinh phí dùng hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thứ hai, phần kinh phí còn lại để thực hiện các việc sau:

- Phân tích chất lượng hóa, lý tính của các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao định kỳ 10 năm để sử dụng hiệu quả và có biện pháp cải tạo phù hợp: Căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật, các đơn vị lập dự toán chi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại: Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa trong từng thời kỳ được cấp có thẩm quyền phê duyệt của địa phương, chất lượng đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn và điều kiện thực tế của địa phương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện lập phương án cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại cho cả thời kỳ và từng năm, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND cấp tỉnh phê duyệt. Căn cứ phương án cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa được duyệt và định mức kinh tế kỹ thuật, các đơn vị lập dự toán chi cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa (tăng độ dày tầng canh tác; tôn cao đất trồng lúa trũng, thấp; tăng độ bằng phẳng mặt ruộng; thau chua, rửa mặn đối với đất nhiễm phèn, mặn và các biện pháp cải tạo đất khác) trình cấp có thẩm quyền quyết định để làm cơ sở thực hiện.

- Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa.

- Khai hoang, phục hóa đất chưa sử dụng thành đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại: Mức chi theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 35/2015/NĐ-CP.

 

Chính sách bất động sản nổi bật có hiệu lực từ tháng 02/2023

Hỗ trợ đất trồng lúa (Ảnh minh họa – Nguồn từ Internet)

2. Gia Lai quy định về việc cho thuê đất với các thửa đất nhỏ hẹp

Từ ngày 07/02/2023, Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước trực tiếp quản lý, lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, UBND cấp huyện có trách nhiệm công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện.

3. Bãi bỏ nhiều quy định về bất động sản

Ngoài những chính sách nêu trên, trong tháng 02/2023 nhiều chính sách liên quan đến bất động sản cũng hết hiệu lực. Cụ thể như sau:

- Căn cứ Quyết định 06/2023/QĐ-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh (có hiệu lực từ ngày 28/02/2023) bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau đây:

+ Quyết định 10/2020/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND TP. Hồ Chí Minh về mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

+ Quyết định 18/2022/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của UBND TP. Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 10/2020/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND TP. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Quyết định 01/2023/QĐ-UBND của UBND TP. Đà Nẵng (có hiệu lực từ ngày 02/02/2023) bãi bỏ toàn bộ Quyết định 38/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Thổ Kim